FOLK AUTO OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED (25. MAI 2018)

Folk Auto OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Folk Auto OÜ (registrikood 10929085) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Folk Auto OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Folk Auto OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Folk Auto OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. Folk Auto OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Folk Auto OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@folkauto.ee
 4. Folk Auto OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Folk Auto OÜ võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
 5. Folk Auto OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Folk Auto OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
 6. Folk Auto OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
  • Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele;
  • Folk Auto OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
   Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
 7. Folk Auto OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Folk Auto OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib Folk Auto OÜ -l tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Folk Auto OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
 8. Folk Auto OÜ tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab Folk Auto OÜ oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. Käesoleval hetkel edastab Folk Auto OÜ nendel põhjustel isikuandmeid isikutele, kes on loetletud veebilehel www.folkaauto.ee/privaatsuspoliitika
 9. Folk Auto OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Folk Auto OÜ edastab punkti 9 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Folk Auto OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
 10. Folk Auto OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Folk Auto OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Folk Auto OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 11. Andmesubjektil on Folk Auto OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  • ​õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  • õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  • õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  • õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 12. Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub Folk Auto OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Folk Auto OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt. 
 13. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Folk Auto OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Folk Auto OÜ õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Folk Auto OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
 14.  Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Folk Auto OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 15. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Folk Auto OÜ võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.